hole18 par4 435yards  line up for a putt 2022年 中日クラウンズ 3日目 ハン・ジュンゴン

2022年 中日クラウンズ 3日目 ハン・ジュンゴン

hole18 par4 435yards line up for a putt 2022/04/30