Hole 14  par4  ティショット 2019年 全英オープン 最終日 Sh.ローリー

2019年 全英オープン 最終日 Sh.ローリー

Hole 14 par4 ティショット 2019/07/22