Hole 13   par3   ティショット 2019年 全英オープン 最終日 Sh.ローリー

2019年 全英オープン 最終日 Sh.ローリー

Hole 13 par3 ティショット 2019/07/22